Ozdow finishing American Championship


Borscana One in a Million "Birka"


Borscana Rocket Queen "Hexe"


Borscana Sweet Cild O'Mine "Nikita"


Kalash Nathal "Nikki


Radogas Ilitj


Wilma & Stina


"Fargo"